مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب99151

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب12533

کارمندان فعال

مدرسه خوب775

مدارس فعال

مدرسه خوب181

شهرهای فعال