آخرین اخبار مدارس


07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزش گام به گام ويژوال بيسيك

عين الله جعفرنژاد قمي

ويژوال بيسيك

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نظریه نسبیت چیست؟

لاندائو – رومر

فیزیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پوكي استخوان

جوليت كمپستون

پزشکی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسراء ايماني

1381/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا كاري

1379/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا داودي

1380/09/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الميرا شفيع پوري كندلج

1379/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اسماء قديري يام

1381/09/20