.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1400-01 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          
  هیچ اطلاعاتی موجود نمی باشد